นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังผู้อื่น  เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งโอนข้อมูลของท่านเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องผลสิทธิโยชน์ของเรา  เราไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา เว้นแต่ว่าเราจะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสม ทั้งจากทางเราและพันธมิตรทางธุรกิจเรา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งพันธมิตรทางธุกิจเรา โดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับเนื้อหารายละเอียดการติดต่อสื่อสารและปฎิสัมพันธ์ของท่านกับเรา รวมถึงการเก็บข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีความสนใจจากทางบริษัทและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือนานขึ้นหากจำเป็นตามที่กฎหมายใช้บังคับ

การเก็บรวบรวมสถิติ

เราอาจรวบรมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบหน้ายอดนิยมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดบน www.infinityflora.co.th หรือเพื่อช่วยระบุสแปม อย่างไรก็ตามเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่าน นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ตามด้านล่างนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขเปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุงประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา

ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่นั้นหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การโฆษณา

โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต่างๆของเรา อาจถูกส่งไปยังผู้ใช้โโดยผ่านพันธมิตรที่ทำโฆษณาให้กับทางเรา ซึ่งสามารถตั้งคุกกี้ เพื่อใช้คุกกี้ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์โฆษณาจดจำคอมพิวเตอร์ของท่านทุกครั้งที่ส่งโฆษณาออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านหรือผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สื่อโฆษณาสามารถส่งข้อมูลโฆษณาได้ตรงตามความต้องการและเป้าหมายที่ท่านสนใจได้มากที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้คุกกี้ของเรา แต่ไม่ครอบคลุมถึงการใช้คุกกี้ของผู้โฆษณาอื่นๆ

ฟิชชิ่ง หรือ การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่มิจฉาชีพใช้เพื่อหลอกลวงให้ได้รายละเอียกของข้อมูลผู้ใช้ ส่วนใหญ่แล้วการหลอกลวงเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของอีเมลล์ซึ่งอ้างว่ามาจาก บริษัทที่มีเชื่อเสียงและขอให้ผู้รับส่งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อการโจรกรรมหรือฉ้อโกง หากท่านไม่ได้ติดต่อเรา โปรดเพิกเฉยต่ออีเมลล์ต่างๆที่อ้างว่ามาจากเรา ที่ขอรายละเอียดส่วนตัวของท่าน หรือสามารถแจ้งให้เราทราบ หากจำเป็นต้องดำเนินการสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 098-285770.

การนำเนื้อหากลับมาทำซ้ำ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสามารถคัดลอก และ / หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือรูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์ของ www.infinityflora.co.th เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ แต่เพื่อเป็นการให้ความรู้หรือข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น ข้อมูลเนื้อหารูปภาพต่างๆจะต้องแสดงแหล่งที่มา ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆของทางบริษัทที่ระบุไว้ในเนื้อหาที่ถูกคัดลอกมา ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางบรฺษัทเท่านั้น แต่ท่านจะไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญากับข้อมูลส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา รูปภาพผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อินฟินิตี้ ฟลอร่า จำกัด และ สมิเธอร์ส-โอเอซิส แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ลิงค์

การใช้เว็บไซต์นี้อ้างอิงเพื่อสื่อถึงผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า บริการ ของบุคคลที่อื่น หรือเนื้อหาข้อมูลที่ขอให้ท่านคลิกลิงค์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับการแนะนำหรือรับรองจากทางบริษัท ท่านควรตระหนักและรับทราบว่าเมื่อท่านคลิกลิงค์ที่นำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของผู้ใช้ของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น